بارگذار-صفحه

قیمت روز محصولات

قیمت محصولات ذیل روزانه بروز می شود و در صورت نداشتن قیمت یک یا چند محصول با واحد فروش یا بازرگانی تماس بگیرید .

واحد فروش : ۳۱-۳۴۴۸۶۲۲۹-۰۴۱

واحد باسکول : ۳۱-۳۴۴۸۶۲۲۹-۰۴۱ – داخلی ۲

مدیریت فروش : ۳۱-۳۴۴۸۶۲۲۹-۰۴۱ – داخلی ۴

قیمت و موجودی اجناس با تایید مجدد انجام میگیرد

بروز شده در روز ۵شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

قیمت روز تیرآهن

تیرآهن ۱۴ بلند – تیرآهن ۱۶ بلند – تیرآهن ۱۸ بلند : لطفاً با واحد فروش تماس بگیرید.

قیمت روز نبشی

نبشی ۳*۳۰*۳۰ : (ریال) – نبشی ۴*۳۰*۳۰ : (ریال) – نبشی ۴*۳۵*۳۵ : (ریال) – نبشی ۲٫۵*۴۰*۴۰ : (ریال) – نبشی ۳*۴۰*۴۰ :  (ریال) – نبشی ۴*۴۰*۴۰ :  (ریال) – نبشی ۳*۴۵*۴۵ : (ریال) – نبشی ۴*۴۵*۴۵ : (ریال) – نبشی ۳*۵۰*۵۰ :  (ریال) – نبشی ۴*۵۰*۵۰ :  (ریال) – نبشی ۵*۵۰*۵۰ :  (ریال) – نبشی ۶*۵۰*۵۰ : (ریال) – نبشی ۳*۶۰*۶۰ :  (ریال) – نبشی ۴*۶۰*۶۰ :  (ریال) – نبشی ۵*۶۰*۶۰ :  (ریال) – نبشی ۶*۶۰*۶۰ :  (ریال) – نبشی ۵*۶۳*۶۳ : (ریال) – نبشی ۶*۶۳*۶۳ : (ریال) – نبشی ۴*۷۰*۷۰ :  (ریال) – نبشی ۵*۷۰*۷۰ :  (ریال) – نبشی ۶*۷۰*۷۰ :  (ریال) – نبشی ۷*۷۰*۷۰ :  (ریال) – نبشی ۵*۷۵*۷۵ : (ریال) – نبشی ۶*۸۰*۸۰ :  (ریال) – نبشی ۷*۸۰*۸۰ :  (ریال) – نبشی ۸*۸۰*۸۰ :  (ریال) – نبشی ۶*۹۰*۹۰ : (ریال) – نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ : (ریال) – نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ :

قیمت روز ناودانی

ناودانی نمره ۸ بلند و کوتاه : تماس بگیرید -ناودانی نمره  ۱۰ بلند و کوتاه : (ریال) – ناودانی نمره ۸ و ۱۰ نرمال تا ۲/۵ متر : (ریال) – ناودانی نمره ۸ و ۱۰ نرمال از ۳ تا ۴/۵ متر : (ریال) – ناودانی نمره ۸ و ۱۰ نرمال ۵ و ۵/۵ متر : (ریال) – ناودانی نمره ۸ و ۱۰ درجه ۲ : (ریال) – برای قیمت نرمال ،اکسید و ضایعات ویژه با امور بازرگانی تماس بگیرید.